© 2017 Marcos Hermes Photography. 

Amaro Freitas RIO MONTREUX JAZZ